Fælles gåture i spændende natur

Naturlaug Sønderjylland indbyder 10-12 gange om året sine medlemmer til fælles gåtur i Sønderjylland++. Vi vandrer normalt lørdag eller søndag, enkelte gange en hverdag, måske aften. Turlængden er ofte 5-8 km. Der er normalt 20-35 deltagere. Nogle gange har turen en sagkyndig guide, som åbner for nye oplevelser og indsigter. Det koster lidt at deltage i en tur, hvis der er udgifter til guide, madpakkelokale eller andet.
Naturlauget har fejret 5, 10, 15 og 20 års jubilæer med weekendstævner med mange deltagere. Vi har været på vandrerejser til bl.a. Bornholm, Samsø, Færøerne, Mosel og Tjekkiet.
:

Naturen giver oplevelser og frisker krop og sind

Hvor i landet finder man mere varierede landskaber og natur end i Sønderjylland? Fra bakket moræneland i øst til marsken i vest med det åbne udsyn og store himmel. Det er her mellem løvskove og granplantager, heder og søer, bakker og ådale, i marsk og moser og langs hegn og strande naturlauget vandrer året rundt.
::

Sct. Georgs Gilderne

Naturlaug Sønderjylland er knyttet til Sct. Georgs Gilderne, som er spejderideen for voksne, og derfor er naturoplevelser og friluftsliv naturlige aktiviteter. De fleste medlemmer er gildefolk, og det er kun gildefolk, der kan vælges til tillidsposter. Men andre er velkomne som medlemmer og på turene. Det har begge parter glæde af.
:::

Turene tilrettelægges af lokalkendte

Der er kontaktpersoner rundt i Sønderjylland i gildebyerne. De er også ofte turledere. En ledelse koordinerer arbejdet og samler bl.a. kontaktpersonerne to gange om året til planlægning af turene. Medlemmerne får sendt halvårsprogrammer samt 2 uger før hver tur et turprogram. Årskontingentet er 50 kr. ved mailudsendelse, men 100 kr., hvis programmerne skal sendes med frimærke.
::::

På årsmødet drøftes aktiviteterne

Hver januar holdes årsmøde, hvor medlemmerne drøfter naturlaugets aktiviteter og liv. Årsmødet lægger retningslinjer, godkender regnskab, fastsætter kontingent og vælger ledelse, kontaktpersoner og revisorer, som alle er gildefolk. Naturlauget bygger meget på fælles ansvarlighed, troværdighed, humør og hjælpsomhed. Der er ikke egentlige vedtægter, men der er udviklet nogle praktiske traditioner. F.eks. har medlemmer stemmeret, og det har medlemmets eventuelle bofælle også. Før årsmødet går vi en frisk naturlaugstur. Og senere fortsætter det hyggelige fællesskab med god mad, og naturlaugets sanghæfter hjælper til at løfte den gode stemning.
:::::

Se mere på www.naturlaug.dk

Se f.eks. halvårsprogram og billeder fra turene. Det er også muligt at kontakte Troels Olesen, tlf. 2185 2284.


Tilbage til Naturlaug Sønderjylland