Program for 1. halvår 2018

Lørdag den 13. januar 2018
Årsmøde i Paradislejren i Virklund.
Vi mødes om formiddagen og følger dt sædvanlige profram med gåtur, årsmøde, frokost/middag efterfulgt af et foredrag af Henning Kritensen, der viser billeder og fortæller om sine mange ture til de amerikanske nationalparker. Der sluttes af med kaffe og kage.

Søndag den 18. februar 2018
Den hvide By i Herning samt Historiens Hus.
Denne gang skal vi først besøge en ny bydel i Herning, Den hvide By, som er en del af "universitetsbyen". Dernæst går turen til Historiens Hus, der er indrettet i det tidligere Herning Museums bygninger. Her er Jyllands eneste arbejdermuseum, der viser noget om arbejderklassens historie. Jens Nielsens Bondegård, som for mange år siden blev brugt til en tv-udsendelse samt Sygehusmuseet, er noget af det, som vi får at se.

Søndag den 18. marts 2018
Vorup Enge.
Mindre end 500 meter fra Randers midtby findes det 119 hektar store, smukke vådområde, Vorup Enge, der grænser op til Gudenåen, og som er hjemsted for særprægede arter som isfugl, snog og ikke mindst odder. I 2010 flyttede områdets 3 første fritgående europæiske bisonokser ind. En lidt længere vandretur venter os på ca. 7 km, men uden besværlige op-og nedstigninger.

 

Søndag den 15. april 2018
Kompedalen.
Kompedal Plantage ligger på den østlige del af Karup Hedeslette og er en af Jyllands største sammenhængende plantager. Vi vil imidlertid trave omkring en af de tre smeltevandsdale, hvor især Kompedalen er kendetegner af små høje, kaldet kytter. Det er i realiteten klitter, der opstod ved sandfygning.
 

Søndag den 6. maj 2018
Troldeslugten ved Hald.
Troldeslugten er, som resten af Hald Sø området, skabt af ismasserne og smeltevandsfloderne under den sidste istid. Navnet kommer af, at træerne her i slugten er meget gamle og krogede. Skoven kaldes også Bækkelund skov. Skoven er naturskov, der er udlagt til "urørt" skov, dvs. at skoven passer sig selv. I bunden af den skarpe slugt springer der adskillige kilder, som forsynder dammen ved Niels Bugges Kro med koldt og klart kildevand. Overfor kroen har man fundet levn efter ét af de fem Hald'er, og vi får lejlighed til at høre om de seneste udgravninger der.
  

Tirsdag den 15. maj 2018
Planlægningsmøde.
Styregruppe og kontaktspersoner planlægger efterårets ture.
Forslag, gerne med råskitse samt tilbud om ledelse af ture, modtages med glæde.

Søndag den 3. juni 2018
Stråsø Plantage.
Området er beliggende mellem Herning og Ulfbord. Vi tager en storartet og let vandretur på ca. 6 km i plantage og over hedeflader. Den sidste del af turen følger vi Lilleåen. Området har et meget rigt flora- og faunaliv

2. juli - 5. juli 2018
Sydslesvig.
Dette års sommerrejse med Naturlaug Steen Blicher har udgangspunkt fra Christianslyst, sikkert kendt af flere gildebrødre. Det er Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers Lejrskole og Kursuscenter beliggende ved Sdr. Brarup ca. 50 km syd for den dansk-tyske grænse, og herfra vil vi besøge områdets seværdigheder. Transporten til Sydslesvig foregår denne gang i egne biler, mens udflugterne er med bus. Vi får kompetente, dansktalende lokalguider til at hjælpe os gennem de to heldagsture.

Søndag den 19. august 2018
Sejltur og vandring mellem Ry og Laven
Vi går ombord på Hjejleselsabets båd i Ry Havn og sejler derfra til Laven, Vejen tilbage til Ry foregår til fods i det naturskønne, fredede område mellem Laven og Ry. Første del er i let kuperet terræn langs Gudenåen. Efter ophold ved kano-campingspladsen går vi videre tilbage mod Ry i et plant terræn.

     

På gensyn i


 
 

Naturlaug Steen Blicher - noget for dig?

Naturlaug Steen Blicher er åben for alle medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i Danmark og har det formål at arrangere traveture med et indhold, der vedrører naturkendskab, lokalhistorie og lignende samt ikke mindst at bidrage til et aktivt friluftsliv og samvær mellem gildebrødre i det midtjyske område.

Naturlauget er en selvstændig interessegruppe, der ikke har nogen formel indplacering i gildernes struktur og som hverken økonomisk eller administrativt belaster ledelser i gilder eller distrikt.

Naturlaugets ”organisation” er ret uformel. Man kan tegne sig som ”programabonnent” til naturlaugets detaljerede turprogrammer, som man så vil få tilsendt direkte (pr mail) ca. 2 uger før hver tur.

Hvert år i januar afholdes et årsmøde (en uformel generalforsamling), hvor deltagerne har mulighed for at give deres mening til kende og komme med forslag til traveture og aktiviteter. På årsmødet aflægges regnskab ligesom der vælges/udpeges styregruppe og kontaktpersoner.

De ca. 10 årlige traveture planlægges for et halvt år ad gangen og bekendtgøres i ”Sct. Georg” og i distrikts- og gildeblade samt på Sct. Georgs Gildernes hjemmeside.

Halvårsprogrammet sendes ligesom turprogrammerne direkte til de gildebrødre, der er abonnenter.

Et familieabonnement koster for tiden 50 kr. og gælder for et år. Ved deltagelse i laugets ture betales normalt et mindre gebyr.

Abonnement

Abonnement - 50 kr. - for kalenderåret kan som sædvanlig betales på årsmødet i januar eller indbetales inden den 1. februar direkteNaturlaugets konto nr. 7605 1088144 i Vestjysk Bank.

Anfør venligst tydelig navn.

Indbetalers navn skal kunne ses på vores kontoudtog

 

Hvis betaling ikke indgår på vores konto, slettes man som abonnent.

Der udsendes ikke rykkere.

 


Ramten Sø – tegnet af Jytte Kruse


     

Kontakt:

email: linnebjerg@energimail.dk

• Niels Christensen 8696 2180
• Bodil Mejer 8625 3923
• Gerda Schmidt 9711 6497.
• Kurt Linnebjerg 9712 7077
• Kirsten Hartmann 8682 7233
• Leif Stilling 8663 8729
• Poul Petersen 9710 1895

 
2018 - uden for Steen BlicherN a t u r l a u g    F y n: Ny Andersen 2149 1938

17. marts         Assensstien med Torøhuse
22. april           Svanninge bakker
17. maj            Nattergaletur til Ejby Mose
256. maj          Langesø
16. juni            Christiansminde Svendborg
21.-23. juli       Hedeby Vikingemuseum
14. august        Hylkedam med mad på bål
1. september    Tarup-Davinde og museum
23. september  Årsmøde i Gildehuset i Odense
28. oktober      Hindsgaul
15. november   Planlægninsmøde
17. november   Ulbølle
3. december     Julemøde og Holluf Pile N a t u r l a u g    S ø n d e r j y l l a n d: Kirsten og Troels Olesen 2185 2284 / 5121 0022

27. januar           Årsmøde på Damms Gård, Gråstenvej 12, Felsted
24. februar         Teglværksstien ved Iller Strand
17. marts            Vandring på Camino Haderslev Næs
8. april                Forårstur rundt om Nordborg Sø
6. maj                 Skamlingsbanken og Binderup Strand
6. juli                  Tur på Varnæshoved


N a t u r l a u g R o s k i l d e - H e d e b o:  Arne Bjerager 2921 9870

Torsdag den 26. april kl. 18 - 21: Kastellet i København Store Bededags aften


V e s t j y s k    N a t u r l a u g: Sven Elbro 7511 7448

Søndag 28. januar: Årsmøde i Grindsted, arr.: Grindsted SGG